عكسها از:سيد بدرالدين هاشمي/ مردم داریون و دیندارلو ارتباط خوب و مناسبی با هم دارند. مردم با فرهنگ داریون و دیندارلو سالهاست در کنار هم بی هیچ مشکلی زندگی می کنند و همانگونه که ذکر آن رفت ارتباط حسنه ای با هم دارند. هیأت دولت در جلسه مورخ ۱۳۷۶٫۲٫۷ با توجه به اختیار تفویضی […]

 

عكسها از:سيد بدرالدين هاشمي/

مردم داریون و دیندارلو ارتباط خوب و مناسبی با هم دارند.

مردم با فرهنگ داریون و دیندارلو سالهاست در کنار هم بی هیچ مشکلی زندگی می کنند و همانگونه که ذکر آن رفت ارتباط حسنه ای با هم دارند.

هیأت دولت در جلسه مورخ ۱۳۷۶٫۲٫۷ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویبنامه‌شماره .۹۳۸۰۸ت۹۰۷ مورخ ۱۳۶۸٫۱۰٫۲۴) بنا به پیشنهاد شماره ۱٫۴٫۴۲٫۱۰۳۹۶ مورخ ۱۳۷۵٫۱۰٫۲ وزارت کشور، به استناد ماده (۱۳) قانون‌تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری -‌مصوب ۱۳۶۲- و در اجرای ماده (۴) قانون یاد شده و تبصره ‌های الحاقی به آن تصویب نمودند:تا‌ داریون و دیندارلو واقع در دهستان داریون از توابع بخش مرکزی شهرستان یراز در استان فارس به صورت تجمیع با هم ادغام و به یک عنصر‌شهری تبدیل شده و به عنوان شهرداریون شناخته شود. ‌این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۷۶٫۲٫۲۴ به تأیید مقام محترم ریاست ‌جمهوری وقت رسیده است.

جديدترين تصاوير ديندارلو كه از دامنه هاي اين مكان گرفته شده را مشاهده مي كنيد.