یادش بخیر سالها به اذان پنج شنبه شب هایش عادت کرده بودیم. همه می دانستند که موذن پنج شنبه شب مسجد امام محمد تقی(ع) کسی نیست جز:مصطفی بذرافکن.

یادش به خیر سالها در کانون فرهنگی مذهبی مسجد امام محمد تقی(ع) داریون از فعال ترین افراد بود.

خطاطی می کرد؛پلاکارد و اطلاعیه می نوشت و خلاصه این که وزنه ای سنگین محسوب می شد.

یادش بخیر سالها به اذان پنج شنبه شب هایش عادت کرده بودیم. همه می دانستند که موذن پنج شنبه شب مسجد امام محمد تقی(ع) کسی نیست جز:مصطفی بذرافکن.

مصطفی بذرافکن

مصطفی بذرافکن

با راه اندازی نماز جمعه داریون یک پای برگزاری این مراسم سیاسی-معنوی شد و سالها مجری این مراسم بود.

حالا اما از مصطفی بذرافکن خبری نیست؛در دسترس نیست، دوستانش می گویند تلفن همراهش را هم جواب نمی دهد.

مدتهاست از او بی خبریم. نمی دانیم چه شد و چه اتفاقی افتاد که وقتی بار و بندیل منزلش را بست و به شیراز رفت دیگر پشت سرش را هم نگاه نکرد…